Begroting

Voorstel

Voorstel

Onderwerp
Stadsbegroting 2023 - 2026

Opsteller

Albert Foekens

Collegebesluit

27 september 2022

Programma

Financiën

Behandeldatum Raad

2 november 2022

Portefeuillehouder

T.F.A. van Elferen

Status

Openbaar

Samenvatting
Jaarlijks leggen we een stadsbegroting aan uw raad voor. Door het vaststellen van deze begroting autoriseert uw raad de baten en lasten per programma en geeft uw raad ons college opdracht tot uitvoering van de begroting.
Uw raad heeft richting gegeven aan de Stadsbegroting 2023 – 2026 met het initiatiefvoorstel ‘Coalitieakkoord 2022 – 2026’, het raadsvoorstel ‘Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2023 -2026’ en het initiatiefvoorstel ‘Programmastructuur 2022 – 2026’.
Met deze richting van uw raad is ons college verder gegaan met de begrotingsvoorbereiding.
Deze voorbereiding heeft onder meer geresulteerd in voorstellen om de bestaande begroting te wijzigen. Deze wijzigingen zijn alvast in de cijfers verwerkt zodat uw raad een goed beeld heeft van de uitwerking op de financiële begroting.

Voorstel

  • De stadsbegroting 2023 – 2026 vast te stellen.
  • De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting.
  • Het investeringsplan 2023 – 2026 vast te stellen dat is opgenomen in de paragraaf investeringen; inclusief de nieuwe investeringen die voorgesteld worden in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Investeringen.
  • De onttrekkingen en stortingen in de saldireserve te verwerken zoals opgenomen in het Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting en toegelicht in het programma Financiën -> Veranderingen in de begroting.
  • De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting > subsidies > subsidieplafonds.
  • De wijziging van de indexeringspercentages voor de programmabegroting voor 2023 vast te stellen zoals opgenomen in het deel Financiële begroting -> Grondslagen en uitgangspunten.
  •  De grondslagen en uitgangspunten vast te stellen voor de grondexploitaties zoals opgenomen in het deel Financiële begroting -> Grondslagen en uitgangspunten.
Deze pagina is gebouwd op 11/29/2022 11:31:24 met de export van 11/28/2022 15:13:08