Financiële begroting

Balans en EMU saldo

Geprognosticeerde balans

In de jaarrekening staat de balans centraal: het overzicht van bezittingen en vermogen/schulden. In de begroting ligt meer de nadruk op de verwachte kosten en opbrengsten, de programmabegroting. Met de vernieuwing van de verslagregels is ook een geprognosticeerde balans voor de begroting voorgeschreven. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Nijmegen?

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. De nadruk ligt op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa (gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen (zoals de Waalsprong en het Waalfront). Dit geeft het volgende beeld.

bedragen * € 1 miljoen

rek.
ult ' 21

begr
ult ' 22


ult ' 23


ult ' 24


ult ' 25


ult ' 26

Activa

Investeringen (vaste activa)

433

545

606

685

736

751

Leningen (financiele vaste activa)

50

42

39

35

33

31

Overige vaste activa

22

21

20

20

19

18

Grondexploitaties (voorraden)

248

236

195

177

155

163

overige voorraden

0

0

0

0

0

Kortlopende vorderingen

Fvla

121

121

121

121

121

121

Liquide middelen

Fvla

1

1

1

1

1

1

Overlopende activa

Fvla

15

15

15

15

15

15

Passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve (saldireserve)

161

160

151

167

192

196

- bestemmingsreserves

16

15

26

26

25

25

Voorzieningen

24

22

21

19

17

17

Schulden (langlopend en kortlopend)

FP

614

709

725

767

771

789

Overlopende passiva

FP

74

74

74

74

74

74

Totaal passiva

889

980

996

1.053

1.080

1.101

 
EMU-saldo
Uit de balans kan ook het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil tussen inkomsten en uitgaven op kasbasis; gemeenten zijn verplicht het baten- en lastenstelsel hanteren. Het verschil tussen deze stelsels is het toerekenen van kosten aan boekjaren. Zo wordt in het baten- lastenstelsel de kosten van investeringen niet in één keer genomen, maar uitgesmeerd over de totale gebruiksduur. Ook gebruiken wij reserves waarin we ‘geld’ tijdelijk ‘parkeren’ en later alsnog benutten.
Omdat het overschrijden van het EMU-saldo als totale overheid, meer uitgeven dan dat er binnenkomt, consequenties heeft vindt men het belangrijk dat ook decentrale overheden sturen op het EMU-saldo. De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het bruto nationaal product. Dit EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee.

In onderstaande tabel is het EMU-saldo bepaald op basis van de ontwikkeling van de financiële balansposten, zijnde de financiële activa en passiva (vast of vlottend).

bedragen * € 1 miljoen

begroting
ult ' 23


ult ' 24


ult ' 25


ult ' 26

1. Financiële vaste activa

Fva

-3

-4

-2

-2

2. Financiële vlottende activa

Fvla

0

0

0

-1

3. Financiële passiva

FP

17

42

4

8

Emu saldo

14

38

2

5

Totale lasten programma's

991

926

937

910

Emu saldo als % van de lasten

1,4%

4,1%

0,2%

0,6%

Het EMU-saldo van de gemeente Nijmegen is de komende jaren positief Dit betekent dat er meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Reden hiervan is dat we verwachten meer te investeren in zowel reguliere investeringen uit het investeringsplan als grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 11/29/2022 11:31:24 met de export van 11/28/2022 15:13:08