Financiële begroting

Benchmark taakvelden

Uw raad heeft gevraagd om vergelijkingscijfers met andere gemeenten. Bij elk taakveld is een overzicht opgenomen hoeveel Nijmegen per inwoner  uitgeeft/ontvangt en hoeveel dit bij vergelijkbare gemeenten is. We hebben hierbij de door de raad vastgestelde lijst van benchmarksteden gehanteerd: Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg. De cijfers zijn afkomstig van het CBS en betreft de begroting 2022. Het is van belang te realiseren dat de vergelijking ‘slechts’ een jaarschijf betreft, waarin sprake kan zijn van aanzienlijke incidentele lasten en of baten.
Deze vergelijking met de andere benchmarksteden geeft een eerste beeld van verschillen en overeenkomsten tussen gemeenten. Er kunnen niet zonder meer conclusies aan verbonden worden, iedere gemeente heeft immers een eigen profiel. De benchmarkvergelijking geeft indicaties van mogelijk interessante zoekrichtingen, maar geen absolute graadmeter.

In het samenvattend overzicht hieronder zijn de taakvelden gegroepeerd naar de programma-indeling van Nijmegen en is een totaaltelling per programma opgenomen.
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste  kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Voor uitgaven zijn zwarte letters gebruikt, voor inkomsten zijn 
rode letters gebruikt.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" toegevoegd.

Uitgaven (in zwart) en inkomsten (in rood); € per inwoner

NIJ

ARN

EIN

ENS

GRO

LEI

MAA

TIL

Gem.

Verschil

Bestuur en Organisatie

327

480

447

446

529

612

511

440

495

168

V

0.1 Bestuur

33

37

57

45

33

50

49

40

44

11

V

0.2 Burgerzaken

20

27

25

22

28

36

19

18

25

5

V

0.4 Ondersteuning organisatie

274

416

365

379

468

526

443

382

426

152

V

Veiligheid

113

114

142

107

103

114

137

130

121

8

V

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

88

76

64

87

90

86

82

71

79

9

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

25

38

78

20

13

28

55

59

42

17

V

Economie en Toerisme

32

38

20

70

62

54

6

100

50

18

V

2.3 Recreatieve havens

0

0

0

2

0

1

0

1

1

1

V

3.1 Economische ontwikkeling

25

21

14

23

21

28

31

37

25

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2

0

3

26

38

0

1

58

18

16

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0

4

1

9

7

13

3

5

6

6

V

3.4 Economische promotie

5

13

2

10

4

12

29

1

0

5

N

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

1.286

1.342

1.088

1.271

1.206

1.097

1.243

1.196

1.206

80

N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

195

107

125

141

80

109

113

242

131

64

N

6.2 Wijkteams

89

131

138

70

151

92

113

6

100

11

V

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

39

34

36

45

31

31

19

56

36

3

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

216

285

189

263

200

200

346

154

234

18

V

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

188

350

297

316

281

220

239

299

286

98

V

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

373

357

215

317

395

349

225

371

318

55

N

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

137

36

42

69

33

20

134

30

52

85

N

7.1 Volksgezondheid

49

42

46

50

35

76

54

38

49

0

Werk en Inkomen

431

486

302

463

395

318

261

324

364

67

N

6.3 Inkomensregelingen

202

151

89

153

183

79

30

137

117

85

N

6.4 Begeleide participatie

140

228

144

207

107

220

191

123

174

34

V

6.5 Arbeidsparticipatie

89

107

69

103

105

19

40

64

72

17

N

Onderwijs

142

143

145

98

104

162

63

91

115

27

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

6

1

1

V

4.2 Onderwijshuisvesting

96

92

83

67

61

89

39

45

68

28

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

46

51

62

31

43

73

24

40

46

0

Bereikbaarheid

161

119

121

119

147

275

114

127

146

15

N

0.63 Parkeerbelasting

103

0

66

30

39

102

79

52

53

50

V

2.1 Verkeer en vervoer

196

152

152

128

173

265

174

159

172

24

N

2.2 Parkeren

65

31

28

19

8

94

19

20

22

43

N

2.4 Economische havens en waterw.

1

1

1

2

4

0

0

0

1

0

2.5 Openbaar vervoer

2

3

6

0

1

18

0

0

3

1

V

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

79

30

68

96

68

30

59

7

49

30

N

8.1 Ruimtelijke Ordening

16

19

37

26

49

26

52

4

30

14

V

8.2 Grondexploitatie 

39

6

11

2

11

26

0

45

8

47

N

8.3 Wonen en bouwen

24

17

20

68

8

30

7

34

26

2

V

Cultuur en Cultureel Erfgoed

241

251

232

207

297

278

250

213

247

6

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

85

86

127

88

77

66

117

69

90

5

V

5.4 Musea

31

29

21

15

83

60

3

33

35

4

V

5.5 Cultureel erfgoed

12

4

7

0

6

12

10

1

6

6

N

5.6 Media

34

57

2

18

0

33

48

32

27

7

N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

79

75

75

86

131

107

72

78

89

10

V

Openbare ruimte

44

1

19

24

43

57

67

43

36

80

N

7.2 Riolering

27

24

4

23

11

34

50

18

23

4

V

7.3 Afval

37

17

7

14

48

47

60

58

36

73

N

7.4 Milieubeheer

34

42

9

12

11

24

42

33

22

12

N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

0

1

1

5

0

1

0

1

1

V

Sport

81

106

69

64

79

63

69

65

74

7

N

5.1 Sportbeleid en activering

26

110

14

9

6

7

22

12

26

0

5.2 Sportaccommodaties

55

4

55

55

73

56

47

53

48

7

N

Financiën

2.939

3.112

2.611

2.917

2.947

2.950

2.645

2.636

2.831

108

V

0.10 Mutaties reserves

75

23

17

1

1

50

75

144

37

112

N

0.11 Resultaat van de rekening van b/l

0

0

0

0

0

0

39

0

6

6

V

0.3 Beheer overige gebouwen en  grond

1

5

7

13

0

2

5

35

4

3

V

0.5 Treasury

22

36

7

5

12

41

11

16

18

4

V

0.61 OZB woningen

267

146

161

132

205

194

143

101

155

112

V

0.62 OZB niet-woningen

233

177

181

184

187

272

157

114

182

51

V

0.64 Belastingen overig

10

2

8

8

1

11

19

20

10

0

0.7 Algemene uitkering en overige

2.484

2.790

2.226

2.569

2.550

2.365

2.320

2.332

2.450

34

V

0.8 Overige baten en lasten

1

17

18

9

7

16

35

56

10

9

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

4

0

2

0

1

1

0

1

1

V

 

Deze pagina is gebouwd op 11/29/2022 11:31:24 met de export van 11/28/2022 15:13:08